Fridlevstad - Fredlövstad


Det har tidigare antagits att namnet Fridlevstad har bildats av ett mansnamn Fridlev. I mina efterforskningar har jag dock nu kommit fram till att namnet Fridlevstad snarare har att göra med fredslövet framför andra, nämligen olivbladet. Olivkvistar och olivblad har ju sedan urminnes tider fungerat som symbol för fred. Bl.a. kan man se två olivkvistar som fredssymbol på FN-flaggan.
Som tidigare antytts, härstammade de folkgrupper som invandrade till Skandinavien under järnåldern, till stor del från Israels så kallade förlorade stammar, som hade bortförts från sitt land av assyrierna ca 720 f.Kr. I Blekinge uppförde av allt att döma dessa israeliter ett tempel vid eller på Vångs kulle, och detta tempel stod där till minne av templet i Jerusalem, som man inte längre hade tillgång till. Öster om Jerusalems tempel, närmare bestämt omkring 2000 alnar därifrån, på Olivberget, stod ett altare. På detta altare offrades vid vissa tillfällen en röd ko eller kviga (4 Mos 19:2). Askan från denna ko användes sedan i tempelritualer.
I en tidigare artikel skrev jag att tempelgeometrin runt Västra Vång ser ut att vara 10 gånger större än Jerusalems dito. Detta medför att den aln som användes när Salomos tempel byggdes var jämförelsevis kort - det värde man får fram är 33,66 cm. Skalfaktorn mellan denna tempelaln och den så kallade Rydaholms-alnen - den tidigare svenska rikslikaren - ser ut att vara 900/(7*73). För att finna platsen som enligt tempelgeometrin runt Västra Vång motsvarar Olivbergets altare, borde man alltså därför dra en linje österut från Västra Vång, och denna linje borde ha längden 2000×0.3366 = 6732 meter.

Om vi nu startar lite nordost om cirkeln på åkern, där motsvarigheten till den inre förgårdens ingång torde ha varit, och om vi drar linjen så att den blir parallell med den förmodade tempelaxeln, och därmed parallell med linjen Björketorp-Eketorp, då hamnar vi väldigt nära eller i koret i Fridlevstads kyrka! Det är därför sannolikt att platsen där Fridlevstads kyrka nu står ingår i tempelgeometrin runt Västra Vång och att det sannolikt fanns ett altare på platsen redan innan kyrkan byggdes! Detta altare motsvarade i så fall det altare som stod på Olivberget i Jerusalem. Eftersom olivbladen symboliserade fred, var det inte så konstigt att Olivbergets  motsvarighet i Blekinge fick namnet Fredlövstad, eller Fridlevstad.

Andra paralleller:

  • Ma'ale Adumim, d.v.s. "de röda höjderna" (Jos. 15:7) ligger öster om Olivberget på liknande sätt som Rödeby ligger öster om Fridlevstad.
  • Tzofim (skulle också kunna utalas "Tofim" eller "Tfin" eller rentav "Tving") ligger norr om Olivberget (Oljeberget) på liknande sätt som Tving ligger nordväst om Fridlevstad.
  • Siloas vatten (i nuvarande Silwan) ligger söder om Olivberget på liknande sätt som Silletorp ligger söder om Fridlevstad.
Parallellerna kan dras vidare till att omfatta bibliska motsvarigheter också till bl.a. Alnaryd, Eringsboda, Spjutsbygd, Nävragöl och Holmsjö. Bl.a. noterade jag tidigare att Eringsboda set ut att motsvaras av det bibliska Bet Horon, som alltså blev Bet Ering och Bod Ering.
Vi kan också notera flera andra semitiskt klingande namn i Fridlevstads närhet, exempelvis Harstorp och Allatorp. Har betyder på hebreiska "berg" och "al" har bl.a. betydelsen "topp". Som tidigare nämnt finner jag det också troligt att namnet Vång ytterst har uppkommit ur namnet Sion. Man uttalade troligen Sion som Sivång, varefter den första stavelsen "si" bortföll.

Örjan Svensson

2016/2017