Vridning av blekingekartan 90 + 37,73 grader ger överensstämmelse med Israel


Google Earth ger vid handen att riktningen mot Jerusalems tempelberg är 142,27 grader sedd från de sju konungastenarna (domarring med sju stenar) strax utanför Johannishus. Skillnaden mellan rakt sydlig riktning och Jerusalem-riktningen blir då vid dessa konungastenar 180 – 142,27 = 37,73 grader. 37,73 kan också skrivas som 0,77*7*7. Sju-talet uppträder alltså inte bara i stenarnas antal, men också högst påtagligt i riktningen mot Jerusalem sedd från dessa stenar. Tidigare har jag påvisat att Björketorpsmonumentet och Rödebystenen utgör centrum i två sju-uddiga stjärnor med spetsar vid Tvingstenen och vid Nättrabystenen. Axeln Rödeby-Björketorp leder vidare direkt mot Stonehenge och har en genomsnittlig bäring som ligger mycket nära 251 grader. Skillnaden i bäring mellan de nämnda bäringarna mot Stonehenge och Jerusalem är alltså 251 – 142,27 = 108,73, som naturligtvis också kan skrivas som 90 + 18,73. Det intressanta med detta är att bäringen från Beersheba mot Dan i Israel är eller ligger väldigt nära 18,73 grader. Vi mäter här från det gamla Beersheba som låg lite öster om den nuvarande staden Beersheba. Vrider vi alltså nu blekingekartan 90 + 37,73 grader medsols, så att riktningen mot Jerusalem pekar rakt mot vänster, då blir alltså axeln Rödeby-Björketorp-Stonehenge på blekingekartan parallell med axeln Beersheba-Dan på Israel-kartan. Vad mer är: Riktningen från patriarkernas grav i Hebron mot Jerusalems tempelberg blir parallell med en linje från Flakullastenen till Björketorpsmonumentet på den vridna blekingekartan. Eketorps fornborg på Öland visar sig då ligga i förhållande till Flakulla på ungefärligen motsvarande sätt som Beersheba förhåller sig till Hebron. Som vi tidigare såg var axeln Eketorp-Hallarumsstenen parallell med axeln Rödeby-Björketorp. Axeln Eketorp-Hallarumsstenen ger emellertid inte riktningen mot Stonehenge, utan snarare riktningen mot London. Namnet London har tolkats som LON DON eller lan-dan, vilket på hebreiska betyder «Dans boning» («abode of Dan»), se t.ex. https://en.wikipedia.org/wiki/Etymology_of_London. Det ser alltså ut som att det finns fog för att se linjen Eketorp – London som en motsvarighet till linjen Beersheba – Dan. Finns det också något annat som förenar Eketorp och Beersheba? Ja, namnet Beersheba betyder «edens brunn» eller «edsbrunnen», och Eketorps fornborg är cirkulär och påminner ovanifrån om en gammal brunn. Beersheba var en plats där patriarken Abraham bodde och planterade träd. Kan det i själva verket ha varit en ek han planterade, som i namnet Eketorp? 1 Mosebok 21:33: «Och Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Seba och åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn.» Det hebreiska ordet för tamarisk är «ESHEL», men detta ord har också blivit översatt med «ek», som t.ex. i Nya Levande Bibeln, 1 Samuelsboken 22:6: «Nyheten om hans ankomst nådde snart Saul. Han var i Gibea vid det tillfället och satt under en ek med sitt spjut i handen, omgiven av sina medarbetare.» Det är alltså fullt möjligt att Eketorp har fått sitt namn av ett eller flera ek-liknande träd som Abraham en gång planterade i Beersheba.
Låt oss nu gå tillbaka till Björketorp och notera att om man drar en linje från Björketorpsmonumentet till Virestads kyrka i Allbo härad i Småland, då passerar den linjen rakt över Hönshylte skans. I Virestads socken ligger förutom kyrkbyn också tätorten Eneryda, känd för den numera nedlagda flygbasen, som tidigare fanns där. Både Eneryda och Virestad kan enligt mitt förmenande ha blivit uppkallade efter enbuskar. Det intressanta med detta är att den huvudsakliga koden i Björketorpsmonumentets runinskrift anger att vittnesbördets ark skall finnas i riktningen mot Aroer, och namnet Aroer betyder också enbuske!! Tanken på att Virestad kan vara en svensk motsvarighet till Aroer infinner sig nu. I det gamla Israel fanns emellertid minst tre orter med namnet Aroer. Vilken av dessa är det då som eventuellt motsvarar Virestad? Närmast till hands ligger nog då den orten Aroer som var belägen mitt emot Rabba eller snarast rakt öster därom. (Josua 13:25: «De fingo till sitt område Jaeser och alla städer i Gilead och hälften av Ammons barns land, ända till det Aroer som ligger gent emot Rabba.») Rabba var för övrigt beläget där den nuvarande jordanska huvudstaden Amman ligger. Eftersom bäringen från Björketorpsmonumentet mot både Hönshylte skans och Virestads kyrka är 306,72 grader, skulle detta då motsvara 306,72 + 127,73 – 360 = 74,45 grader på Israel-kartan. Eftersom Björketorpsmonumentet främst kan ses som en motsvarighet till Rakels grav utanför Betlehem, drar vi därför en linje från Rakels grav med bäring 74,45 grader och hamnar då strax öster om Amman/Rabba, som man kunde förvänta sig. Sjön Mien, som man passerar på vägen mellan Björketorp och Virestad kan för övrigt ses som motsvarande Döda havet på den vridna kartan. Ramdala kyrka visar sig också den ha ett ganska speciellt läge i förhållande till Virestad: Bäringen från Ramdala kyrka till Virestads kyrka är exakt 300 grader. I den vridna kartan skulle detta alltså motsvara 300 + 127,73 – 360 = 67,73 grader. Detta verkar stämma med den bibliska orten Lakis, som jag dock sa att Lyckeby ytterst har blivit uppkallat efter. Ramdalas namn stämmer, istället, som tidigare påpekats med Kirjat Arba – det alternativa namnet på Hebron. Linjen från Ramdala kyrka mot Vigerstad kan dock sägas passera i utkanten av Lyckeby – Den går genom norra Spandelstorp och söder om Hässlegården. På den vridna kartan kan vi också se att Senoren, som jag menar har blivit uppkallad efter Sinai (och efter sin harp-liknande form), hamnar ungefär på en plats som motsvarar Sinai. Senoren är naturligtvis mycket mindre än Sinai, men formerna och namnen påminner om varandra.


Mörrum och Asarum, som jag menar motsvarar det bibliska Merom och Hasrun (Hazor) hamnar också ungefär där de borde vara.

Örjan Svensson

2017/2018